ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
70

• หญิง
75

รวม
148


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
88

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• สาขาวิชาเครื่องกล
21

• สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8

• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาก่อสร้าง
8

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
12

• สาขาวิชาบัญชี
8

• สาขาวิชาการโรงแรม
4

• สาขาวิชาการขาย
1

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
5

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5
วิวัฒน์ ศรีบุญนาค
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรสมภาพ ขนุนทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

สุรพล บ้างวิจิตร
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์วราพงศ์ บัวจันทร์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเครื่องกลวีระศักดิ์ ทองชัย
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขจรยศ ปลอดชูแก้ว
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพิจิตร คุ้มภัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาก่อสร้างสุรศักดิ์ รัตนพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังพรศรี ปรางสุรางค์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาบัญชีอนงค์ พูลสิน
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการโรงแรมปิยะวรรณ เทพนิช
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการขายจุฑาพร สุขนิตย์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสุจารีย์ คงประดิษฐผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว

วรากร เวชกุล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)อภิชาติ รองเดช
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์วิรัตน์ อาธิดากร
หัวหน้างาน งานบุคลากรผ่องพรรณ เจริญพงศ์
หัวหน้างาน งานการเงินนางพรทิพย์ ยิ้มเส้ง
หัวหน้างาน งานบัญชีสุรเชษฐ ทองเพิ่ม
หัวหน้างาน งานพัสดุฐิษนิตา บ้างวิจิตร
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)สิริพร รักขา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณรัฐพงษ์ จันทร์คง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายชนน เพชรอาวุธ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศธนัญญา สงคง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือคุณาวุฒิ หอมเกตุ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์พรรณปพร คชเวช
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจผาสุข เพชรา
หัวหน้างาน งานปกครองวีระพล จะรา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอนิวรรต สุขสม
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนิวัฒนา รัตนสุภา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาอรอนงค์ ทองศิริประเสริฐ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาโมกษา รัตนบุรี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายสุชาติ สุวรรณโมกข์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางนภัสภรณ์ หอมเกตุ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารัชนีกร สังข์เลื่อน
หัวหน้างาน งานทะเบียนละม้าย ปรีชา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลว่าที่ร.ต.อดิศักดิ์ รัตนคช
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนธวัชชัย แนมน้อย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนฤนาท รักษารักษ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)

พิชัย สุนทรเต็ม
ครูประจำ สาขาวิชาเครื่องกลอนุชิต เพียรแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังธวัชชัย บุญส่ง
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังธรรมนูญ บุญชู
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังกันต์กมล ช่างวาด
ครูประจำ สาขาวิชาบัญชีศิริมา บุญส่ง
ครูประจำ สาขาวิชาบัญชี

นางสาวนิศากร พิสุทธิจารุ
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์เยาวลักษณ์ ปิ่นละมัย
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ธวัชชัย อินทร์ทอง
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาเครื่องกลณัฐพล นิชานนท์
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สุนันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์เบญจวรรณ ใสหวาน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเบญจมภรณ์ อักษรนำ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นฤมล รัตนพันธุ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์Shaira Cabardo
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์อาพาภร ขุนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์บุษยารินทร์ กลิ่นกลับ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ชวัลลักษณ์ พรเจริญ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์วีระทัย เพ็ชรทอง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลสุริยา หนูรัตน์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลปิยวิทย์ หอมเดช
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลธีระพงศ์ จันทร์เสถียร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลพรศักดิ์ นิลละเอียด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลณรงค์ศักดิ์ รัตนบุรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลสิทธิพงค์ ทองสง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลภานุวัฒน์ จงกลพืช
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลชาตรี สุริยนต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลธีระพงษ์ แก้วสว่าง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลรังสรรค์ รัตนพันธุ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลวุฒิศักดิ์ รักษายศ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลศักดิ์สิทธิ์ พรหมแสง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลปกรณ์ หนูมี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบพิตร อยู่จงดี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิริพล เหมือนพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสุริยะ มาศเสม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศุภณัฐ บุญสว่าง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกิตติพงค์ นิลละเอียด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์กิตติพันธ์ สุวรรณน้อย
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์พีรพัฒน์ ถาวรภักดี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์กันต์ธีร์ คารวินพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ศุภณัฐ รัตนบุรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายศุภณัฐ รัตนบุรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ศักดิ์ชาย จุลเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนาย ผดุงศักดิ์ คำแหง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างสุธี บุญสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างเฉลิมพล เมฆบาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างสมฤดี เม่าทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างวิภารัตน์ แก้วประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างการณิก ธรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังกานต์กมล มาศภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายอากรกิจ ธาระปรีชากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายณัฐพล ผลความดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังชมนภัส พรหมเกิด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาบัญชีนางสาวอัญชสา ทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาบัญชีชฎาพร ตรียะภาพ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรมกรเพชร มากบัวแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรมเพ็ญศิริ จุ้ยเริก
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรมสุภกฤตา พรหมเกิด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพงศธร บุญศรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขนิษฐา รัตนพันธ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปณิศา อักษรสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวกนกกาญจน์ ไชยปรปักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวณัฏฐ์กฤตา ชัยวรัชญ์พรกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวกรรณิการ์ รัตนกระจ่าง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวณฐิตา ชูประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)ศนิปรียา ผาสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรขวัญจิรา ทองเนื้ออ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินยุวธิดา ประโยชน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินหทัยชนก ศรีลา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวรัชนี รัตนบุรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวภัสสร รัตนพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวน้ำทิพย์ อยู่พัฒน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นางเขมจิรา สุกแทน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางอรอุมา รักษ์ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายดำรง ล่ำล่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองส.อ.สมชาย กุญชรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางธัญญา บัวจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางเกศินี กุลสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพัชณี รัตนพันธุ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานพิชาภัค ปรีชา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวกันยานี แก้วสนั่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนกชพร สุชาติพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสุนิษา รอดคุ้ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววรารัตน์ มณีโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสุมณฑา อาธิดากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางดวงพร พรหมวิเศษ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนิตยา จันทร์คง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลลัดดาวัลย์ แก้วประสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุทธินันท์ วิพลชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมคิด อินทร์ทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)สุภาพร แสงไกร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)ประพัน ไชยชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางวันเพ็ญ เหมือนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายโชคชัย รักษายศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายเกรียงศักดิ์ วิเชียรชม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นางภักดี วิเชียรชม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นางจิราภรณ์ บุญคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)

นางปรียา โสพรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุวิภาภรณ์ คารมดี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายนิพล แก้วประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสมคิด ซุ่นแซ่ล้อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

ADMIN TSTECH
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก